Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Slovenská Nová Ves

Ako vybaviť

  1. Osvedčenie listín a podpisov
  2. Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte
  3. Potvrdenie o trvalom pobyte k prému občianskemu preukazu
  4. Prehlásenie pobytu v rámci obce
  5. Pridelenie (zrušenie) súpisného čísla
  6. Prihlásenie na prechodný pobyt
  7. Prihlásenie na trvalý pobyt
  8. Vydávanie rybárskeho lístka
  9. Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

 

 

1. Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie listín:

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.
Podľa Usmernenia č. 3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie poskytne meno, priezvisko, rodné číslo a údaj o pobyte pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje.
Obec nevykonáva osvedčovanie:
• ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
• odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov, technických preukazov a obdobných preukazov,
• ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (napr. LV),
• geometrické plány, mapy, osvedčenia, doklady s tzv. suchou pečaťou,
• ak ide o listiny napísané v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
• ak ide o zmenky.

Osvedčovanie - overovanie podpisov:

Overovanie podpisov sa vykonáva na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Na požiadanie navštevuje pracovníčka OcÚ ťažko chorých občanov počas úradných hodín v pracovných dňoch. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky.

Potrebné doklady:
• platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
• originál listiny

Vybavuje:
pracovníčka OcÚ

Kontakt:
Tel.: 033/5599417

Poplatok:
• overenie listiny 1,50 € (za každú stranu)
• overenie podpisu 1,50 €
(Zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších prepisov)
 


 

2. Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Vybavuje:
pracovníčka OcÚ

Kontakt:
Tel.: 033/5599417

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
• Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € (Zák.č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)
• Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ
 


 

3. Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi s trvalým pobytom na území obce vystaví Obecný úrad.

Potrebné doklady:
• Platný občiansky preukaz rodiča(v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Rodný list dieťaťa

Vybavuje:
pracovníčka OcÚ

Kontakt:
Tel.: 033/5599417

Doba vybavenia:
na počkanie
 

Poplatok:
• Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € (Zák.č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)
• Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

 


 

4. Prehlásenie pobytu v rámci obce

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Slovenská Nová Ves.

Potrebné doklady:

Vlastník domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Oznámenie o uzavretí manželstva
• U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
Nájomca domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje:
pracovníčka OcÚ

Kontakt:
Tel.: 033/5599417

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
• Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € (Zák.č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)
• Poplatok sa platí v hotovo na OcÚ

 


 

5. Pridelenie (zrušenie) súpisného čísla

Obec Slovenská Nová Ves vydáva „Rozhodnutie o určení (zrušení) súpisného čísla na základe podanej žiadosti.

Potrebné doklady:
Žiadost o určenie, zrušenie súpisného čísla
• Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
• Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
• Geometrický plán / zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia/


Vybavuje:
starosta obce

Kontakt:
Tel.: 033/5599417, 0910/993901

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
bez poplatku
 


 

6. Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. ( max.5 rokov ).
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania
( vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu ), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:

Vlastník domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Oznámenie o uzavretí manželstva
• U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
Nájomca domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje:
pracovníčka OcÚ

Kontakt:
Tel.: 033/5599417

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
• Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € (Zák.č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)
• Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

 


 

7. Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady:

Vlastník domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Oznámenie o uzavretí manželstva
• U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
Nájomca domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje:
pracovníčka OcÚ

Kontakt:
Tel.: 033/5599417

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
• Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € (Zák.č. 145/1995 v znení neskorších predpisov)
• Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

 


 

8. Vydávanie rybárskeho lístka

Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
Rybársky lístok sa vydáva:
• týždenný
• mesačný
• ročný
• trojročný
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Potrebné doklady:
• platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

Vybavuje:
pracovníčka OcÚ

Kontakt:
Tel.: 033/5599417

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
• ročný: 7 €
• trojročný: 17 €
(Zákon č. 195/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov)

Poplatok sa platí v hotovosti na OcÚ.

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení:
• osoby do 15 rokov
• žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva
• zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
• odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
• zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž.

 


 

9. Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Voličský / hlasovací preukaz vystaví Obecný úrad na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb / referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským / hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady:
• Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
• Občan v zastúpení predloží splnomocnenie

Vybavuje:
pracovníčka OcÚ

Kontakt:
Tel.: 033/5599417

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
• bez poplatku

 

 


 


3712376

Úvodná stránka